Itlob bil-Kelma

Bħalma ħabbejtkom jien

Il-Ħames Ħadd tal-Għid

Kolletta

O Alla, int tajtna l-fidwa u għamiltna wlied adottivi tiegħek; ħares bit-tjieba lejn l-ulied għeżież tiegħek, biex dawk kollha li jemmnu fi Kristu jkunu ħielsa tassew u jiksbu l-wirt ta’ dejjem. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Għarrfu lill-Knisja b’dak kollu li Alla għamel magħhom.
Atti 14:21b-27

Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli

F’dak iż-żmien, Pawlu u Barnaba reġgħu lura lejn Listra, Ikonju u Antjokja, jagħmlu l-qalb lid-dixxipli u jħeġġuhom biex jibqgħu fil-fidi, għaliex, kif kienu jgħidulhom, “jeħtiġilna nbatu ħafna biex nidħlu fis-Saltna ta’ Alla”.

Għamlulhom ukoll presbiteri f’kull Knisja, u bit-talb u s-sawm ħallewhom f’idejn il-Mulej, li fih kienu emmnu. Imbagħad għaddew minn Pisidja u ġew fil-Pamfilja. Wara li xandru l-kelma f’Perġe, niżlu Attalija; minn hemm marru bil-baħar lejn Antjokja, mnejn kienu bagħtuhom u rrikkmandawhom f’idejn il-grazzja ta’ Alla għax-xogħol li temmew.

Meta waslu, laqqgħu l-membri tal-Knisja u qagħdu jgħarrfuhom b’dak kollu li Alla għamel magħhom, u wrewhom kif fetaħ il-bieb tal-fidi għall-pagani.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm 144(145):8-9,10-11,12-13ab

R/.(ara 1): Imbierek ismek għal dejjem, Mulej.
jew
R/. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

Twajjeb u ħanin il-Mulej,
idum biex jagħdab u kollu tjieba.
Twajjeb ma’ kulħadd il-Mulej,
tjubitu fuq kulma għamel. R/.

Kulma għamilt iroddlok ħajr, Mulej;
iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha.
Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru,
fuq is-setgħa tiegħek jitkellmu. R/.

Jgħarrfu lill-bniedem il-qawwa tiegħek,
u s-sebħ u l-ġmiel tas-saltna tiegħek.
Saltnatek hi saltna għaż-żminijiet kollha,
minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. R/.

Il-Mulej jixxuttalhom kull demgħa minn għajnejhom.
Apok 21:1-5a

Qari mill-Ktieb tal-Apokalissi ta’ San Ġwann Appostlu

Jiena, Ġwanni, rajt sema ġdid u art ġdida, għax is-sema ta’ qabel u l-art ta’ qabel għabu, u ma kienx hemm iżjed baħar. U l-Belt il-qaddisa, Ġerusalemm il-ġdida, rajtha nieżla mis-sema mingħand Alla, imħejjija bħal għarusa mżejna għall-għarus tagħha.

U smajt leħen qawwi ġej mit-tron jgħid:
“Din hi l-għamara ta’ Alla mal-bnedmin!
Hu jgħammar magħhom,
u huma jkunu l-poplu tiegħu,
u Alla nnifsu jkun magħhom, Alla tagħhom.
Hu jixxuttalhom kull demgħa minn għajnejhom;
ma jkunx hemm iżjed mewt,
anqas biki jew għajat jew tbatija ma jkun hemm iżjed,
għax għabu l-ħwejjeġ ta’ qabel”.

Imbagħad dak li hu bilqiegħda fuq it-tron qal: “Ara, se nġedded kollox”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
ara Ġw 13:34

Hallelujah. R/. Hallelujah.
Nagħtikom kmandament ġdid, jgħid il-Mulej,
li tħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien.
R/. Hallelujah.

Nagħtikom kmandament ġdid, li tħobbu lil xulxin.
Ġw 13:31-33a,34-35

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

Kif ħareġ Ġuda miċ-ċenaklu, Ġesù qal: “Bin il-bniedem huwa gglorifikat issa, u permezz tiegħu huwa gglorifikat Alla. Jekk Alla huwa gglorifikat permezz ta’ Bin il-bniedem, Alla wkoll permezz tiegħu nnifsu għad jigglorifika lilu, u dalwaqt jigglorifikah. Uliedi, ftit ieħor se ndum magħkom. Nagħtikom kmandament ġdid, li tħobbu lil xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Minn dan jagħraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jiġifieri, jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek, Kristu.

Lectio fuq l-Evanġelju tal-5 Ħadd tal-Għid b’mistoqsijiet għar-riflessjoni

Ġw 13, 31-33a.34-35

Dan id-diskors isib it-tmiem tiegħu fit-talba li għamel Ġesù fiċ-Ċenaklu qabel ma ħareġ fil-Ġnien u Ġuda ġab l-għassiesa biex jarrestawh (skont San Ġwann). U f’dik it-talba, Ġesù jitlob għall-għaqda intima tad-dixxipli tiegħu bl-istess intensità li teżisti fl-għaqda intima bejn il-Missier u l-Iben. U Ġesù jgħid li jrid li d-dixxipli tiegħu jduqu l-istess imħabba li l-Missier iħobb lilu biha! Din hi l-glorja tal-Missier u tal-Iben.

X’imħabba qed jitkellem dwarha? U għaliex Evanġelju bħal dan intgħażel fi żmien l-Għid?

L-imħabba li jrid li d-dixxipli jkollhom għal xulxin hi l-istess imħabba li hu għandu għalihom. Bħala dixxipli, Ġesù jikkmanda lilna wkoll biex inħobbu lil xulxin bl-istess imħabba. Imma dan il-Kmandament mhux xi liġi. Ħadd ma jista’ jobbliga lil ħadd biex iħobb. Min għandu l-esperjenza tal-imħabba ta’ Ġesù jħobb mingħajr sforz lil ħutu. L-imħabba hi naturali daqskemm l-għeneb hu frott naturali tad-dielja.

Inti tħalli lilek innifsek tkun maħbub minn Ġesù?

Stramba l-mistoqsija hux? Imma ħafna nsara ma jagħtux lilhom infushom iċ-ċans li jħallu lil Ġesù jħobbhom. Moħħhom biss biex jaħdmu. L-appostolat hu importanti basta ma jsirx l-iskop ta’ ħajjitna. Qed tħalli ħin għalik u għalih biex tkunu waħedkom, tisma’ u twieġeb? L-esperjenza ta’ Ġesù bħala Mulej mhix biss stqarrija ta’ fidi. Hi esperjenza!

Il-Knisja hi magħmula mid-dixxipli ta’ Ġesù. Kull waħda u kull wieħed maħbubin minnu, ħbiebu.

Inti kif qed tħobb lid-dixxipli l-oħra? X’imħabba qed taqsam magħhom? Hi mħabba li tirrifletti li Ġesù ħasillek saqajk?

“Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Minn dan jagħraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jiġifieri, jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom.”

Talba

Mulej, iżra’ fil-qalb tiegħi l-istess imħabba ta’ bejnek u bejn il-Missier u agħmel li nħallik tħobbni tassew.