Kliem biss għandhom, imma fatti xejn

Wieħed u Tletin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Kolletta

B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Amen. 

Ammen. 

Twarrabtu mit-triq, u ġagħaltu lil ħafna jitfixklu bit-tagħlim tagħkom.
Mal 1, 14b – 2, 2b.8-10

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Malakija

Jien Sultan kbir – jgħid il-Mulej tal-eżerċti – u ismi ta’ min jibża’ minnu fost il-ġnus.

U issa għalikom, qassisin, huwa dan il-kmandament:
Jekk intom ma tisimgħux u jekk ma tfittxux minn qalbkom li ssebbħu lil ismi,
jgħid il-Mulej tal-eżerċti, jiena nibgħat fuqkom is-saħta, u nisħet
il-barkiet tagħkom.

Intom twarrabtu mit-triq,
ġagħaltu ’l ħafna jitfixklu bit-tagħlim tagħkom;
ħassartu l-patt ta’ Levi,
jgħid il-Mulej tal-eżerċti.

Għalhekk jien ukoll tlaqtkom għaż-żebliħ
u għat-tmaqdir tal-poplu kollu,
bħalma intom ma żammejtux triqati,
u ħaristu lejn l-uċuħ fit-tagħlim tagħkom.

Mhux Missier wieħed għandna lkoll kemm aħna? Mhux Alla wieħed ħalaqna? Mela għaliex nimxu bil-qerq bejnietna u nonqsu mill-ġieħ lejn il-patt ta’ missirijietna?

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm 130 (131), 1.2.3

R/. Mulej, ħarisli ruħi fis-sliem

Mulej, ma tkabbritx qalbi,
anqas ma ntrefgħu għajnejja;
jien ma ġrejtx wara ħwejjeġ kbar,
jew wara ħwejjeġ ogħla minni. R/.

Imma żammejt ruħi fis-skiet u l-mistrieħ,
bħal tarbija f’ħoġor ommha;
bħal tarbija miftuma,
hekk hi ruħi ġewwa fija. R/.

Ittama, Iżrael, fil-Mulej,
minn issa u għal dejjem! R/.

Ridna naqsmu magħkom mhux biss l-Evanġelju skond Alla, imma ħajjitna stess.
1 Tess 2, 7b-9.13

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lit-Tessalonkin

Ħuti, aħna ġibna ruħna magħkom bil-ħlewwa, bħalma omm tradda’ tħaddan lil uliedha. Aħna għożżejniekom hekk li ridna naqsmu magħkom mhux biss l-Evanġelju ta’ Alla imma wkoll ħajjitna stess, daqskemm ħabbejniekom.

Intom, ħuti, tiftakru fit-taħbit u t-tbatija kbira tagħna. Sakemm konna qegħdin inxandrulkom l-Evanġelju ta’ Alla, aħna ħdimna bil-lejl u binhar, biex lil ħadd minnkom ma ngħabbu.

Aħna niżżu ħajr bla heda lil Alla talli l-kelma ta’ Alla, li intom smajtu mingħandna, iltqajtuha mhux bħala kelma ta’ bniedem, iżda bħala kelma ta’ Alla, kif tassew hi, dik il-kelma li qiegħda taħdem fikom li emmintu.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Mt 23, 9b.10b

Hallelujah. R/. Hallelujah
Il-Missier tagħkom wieħed hu, dak li hu fis-smewwiet;
il-mexxej tagħkom wieħed hu, il-Messija.
R/. Hallelujah

Kliem biss għandhom, imma fatti xejn.
Mt 23, 1-12

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù kellem lin-nies u lid-dixxipli tiegħu, u qalilhom: “Fuq il-katedra ta’ Mosè qagħdu l-kittieba u l-Fariżej. Mela kull ma jgħidulkom huma agħmluh u ħarsuh, iżda tagħmlux kif jagħmlu huma, għax huma kliem biss għandhom, imma fatti xejn. Huma jorbtu qatet kbar u tqal u jgħabbuhom fuq spallejn ħaddieħor, waqt li huma stess anqas b’sebagħhom wieħed ma jridu jħarrkuhom.

Kull ma jagħmlu, jagħmluh għal għajnejn in-nies; għalhekk ikabbru l-filatteri u jtawlu l-ġmiemen tagħhom. Iħobbu l-postijiet ewlenin fl-imwejjed, u s-siġġijiet ta’ quddiem fis-sinagogi, u jixtiequ min isellmilhom fil-pjazez u li n-nies isejħulhom “rabbi”.

Imma intom tħallux min isejħilkom “rabbi”, għax l-Imgħallem tagħkom wieħed hu, u intom ilkoll aħwa. U ssejħu lil ħadd “missier” fuq din l-art, għax il-Missier tagħkom wieħed hu, dak li hu fis-smewiet. Hekk ukoll tħallux min issejħilkom “mexxejja”, għax il-Mexxej tagħkom wieħed hu, il-Messija. Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom; min jitgħolla, jitbaxxa, u min jitbaxxa, jitgħolla”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek, Kristu.


Riflessjoni

Il-liturġija ta’ dan il-Wieħed u Tletin Ħadd Matul is-Sena tpoġġilna għar-riflessjoni tagħna l-messaġġ ta’ Ġesù għal dawk li jmexxu f’ismu l-Knisja u jiggwidaw il-Poplu Nisrani, u għalina lkoll bħala membri tal-istess Poplu. Fl-ewwel biċċa ta’ din is-silta Ġesù jindirizza lin-nies u lid-dixxipli tiegħu, filwaqt li fit-tieni parti jindirizza lid-dixxipli tiegħu direttament u indirettament lill-bqija tan-nies li kienu qed jisimgħuh. 

Ġesù jibda billi juża kliem iebes ħafna fil-konfront tal-mexxejja reliġjużi tal-poplu Lhudi, partikolarment il-kittieba u l-Fariżej li kienu responsabbli mit-tagħlim u l-applikazzjoni tal-liġi. Ġesù kien josserva l-istima għolja li l-poplu kellu lejn dawn il-mexxejja li kienu jafu tajjeb l-Iskrittura u japplikawha b’mod strett. U għalhekk iwissi lill-folla biex jiftħu għajnejhom u joqogħdu attenti ħalli ma jitqarrqux.  

Ġesù ra periklu għall-poplu ta’ Alla għax l-ispiritwalità apparenti tal-mexxejja tiegħu ma kienet taqbel xejn ma’ dak li kien jixtieq Alla. Kienu jfittxu l-istima u l-ammirazzjoni tal-poplu, filwaqt li huma stess ma kinux jipprattikaw dak li jgħallmu. Fis-sinagoga, ir-rabbi kien ipoġġi fuq il-katedra (is-siġġu tat-tagħlim) ta’ Mosè biex jispjega l-Kotba Mqaddsa u l-Liġi, u allura dak li kienu jgħidu kien ta’ min jagħmlu u jħarsu, imma mill-banda l-oħra m’għandhomx jimitawhom għax “kliem biss għandhom, imma fatti xejn.” 

Għalkemm forsi bħala moviment il-Fariżej m’għadhomx jeżistu, xorta waħda nilmħu din l-istess tip ta’ ipokresija u xi drabi ma nindunawx li xi ftit jew wisq naqgħu fiha lkoll. Il-fariżejiżmu jidher fina fin-nuqqas ta’ koerenza f’dak li ngħidu u nagħmlu flok inpoġġu fil-ħsieb tagħna l-ewwel u qabel kollox il-glorja ta’ Alla fis-servizz u l-qadi lill-oħrajn. Tista’ tidher meta nistennew apprezzament jew stima minn persuni oħra, u kull tip ta’ vanaglorja. Tista’ tidher meta ngħaddu ġudizzji u nikkritikaw mingħajr ma nkunu nafu l-fatti kollha, jew meta naħsbu li aħna dejjem għandna raġun u diffiċli biex inċedu l-argument u nikkonċedu li għandna tort. 

Għall-kuntrarju, jeħtieġ li nagħrfu d-debolizza tagħna biex hekk nidraw naħfru u nħennu. Lil hinn mill-fittaġni żejda, legaliżmu, wegħdiet u devozzjonijiet fiergħa, jeħtieġ nikkonċentraw iktar fuq dak li nagħmlu bis-sempliċità, bi mħabba u b’ġenwinità. 

Fit-tieni parti tas-silta, Ġesù jindirizza lid-dixxipli direttament (“intom”) u lilna indirettament (“ilkoll aħwa”). Il-Mulej Ġesù juża għal tliet darbiet il-kliem “wieħed hu”: M’għandna nagħmlu lil ħadd Alla tagħna. L-Imgħallem tagħna “wieħed hu,” Ġesù. Il-Missier tagħna “wieħed hu,” dak li hu fis-smewwiet. Il-mexxej tagħna “wieħed hu, il-Messija.”  

F’kuntrast mal-mexxejja reliġjużi ta’ żmienu, Ġesù ried li l-mexxejja tal-Knisja jkunu qaddejja li joffru gwida u servizz skont it-tagħlim tiegħu—“Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom.” Fil-Knisja, aħna lkoll dixxipli, ilkoll aħwa, ilkoll ulied. Il-membri tal-ġerarkija huma mexxejja b’“m” żgħira għax il-Mexxej bl-“m” kapitali hu Ġesù. U, minkejja dan, Hu stess xorta waħda fittex li jimxi b’umiltà u qadi, bħalma naraw fir-rakkont tal-ħasil tar-riġlejn waqt l-aħħar ikla mad-dixxipli tiegħu. Ġesù jagħlaq billi jenfasizza l-ħtieġa tal-umiltà: “min jitgħolla, jitbaxxa, u min jitbaxxa, jitgħolla.” 

Talba

Sinjur Alla, jien għandi bżonnok. Dak li nagħmel irrid nagħmlu għall-imħabba tiegħek u għall-ġid ta’ ħuti l-bnedmin. Għinni nirbaħ in-natura tiegħi li f’kollox tfittex li tkun imfaħħra mill-oħrajn.