Tina l-Ħlewwa

’Tina l-ħlewwa tal-ilsna tas-sema
Biex il-ġieħ li jixraqlek nagħtuk
Qalb ħanina li tagħder, li taħfer,
Kif ħabbejtna nixtiequ nħobbuk.

Rit:
Qalb imqaddsa ta’ Ġesù
Li berikt it-tfal ċkejknin,
Kebbes fina n-nar ta’mħabbtek,
Żommna miegħek imħaddnin.

Biex tifdina mill-jasar ewlieni
Ta’ Missierek l-għamara ħallejt,
Int li tgħaxxaq is-sema bi ġmielek,
Ta’ suritna fil-faqar inħbejt. Rit:

L-aħħar qatra ta’ demmek tajthielna
Meta b’daqqa ta’ lanza nifduk.
Int għallimtna tan-niket il-hena,
Int għallimtna fil-hemm inberkuk. Rit:


Żminijiet: Ferja 

Tindaqq f’ħinijiet partikolari: Tqarbin


Ma jeżistux riżorsi għal din il-parti tal-mużika