Waslet is-siegħa

Jien se nagħtikom kmandament ġdid
Li tħobbu ’l Alla u lil xulxin
Minn dan jagħrfukom
Li lkoll intom tiegħi
Jekk tħobbu ’l-aħwa
Kif ħabbejtkom jien.

Waslet is-siegħa, Missier qaddis
Biex int issebbaħ lill-Iben tiegħek
Għax din hi l-ħajja
Li jagħrfu lkoll lilek
Biex dawk li tajtni
Jgħixu lkoll miegħek.

Missier qaddis, ħarishom f’ismek
Dawk l’ inti tajtni, nitlob għalihom
Kif int bgħatt lili
Hekk jien nibgħat lilhom
Għax jien ħabbejthom
Kif ħabbejtni int.

U għal dawk kollha li jemmnu fija
Kif inti fija u jiena fik
Hekk huma jkunu ħaġa waħda fina
Biex il-ferħ tagħhom ma jispiċċa qatt.


Żminijiet: Ferja, Randan 

Tindaqq f’ħinijiet partikolari: Tqarbin


Riżorsi disponibbli għal din il-parti tal-mużika