Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent

Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent

17/12/21

 

Ċelebrazzjoni fil-Familja tal-Mixegħla tax-Xemgħa tal-Avvent

Fid-dar, f’post xieraq, titħejja l-kuruna tal-Avvent: erba’ xemgħat f’forma ta’ ċirku, imżejnin b’xi weraq aħdar. Għalkemm mhux bilfors, tajjeb li dawn ix-xemgħat ikunu tlieta ta’ kulur vjola, u waħda ta’ kulur roża.

Kull nhar ta’ Sibt filgħaxija jew matul il-jum tal-Ħadd, meta l-familja tkun miġbura kollha d-dar, isir dan ir-rit li fih, kull darba tinxtgħel xemgħa, hekk li minn darba għal oħra, id-dawl jiżdied: dan ifisser li Ġesù, li hu d-Dawl, qiegħed dejjem joqrob. Il-ġenituri jistgħu jagħtu din it-tifsira sempliċi lil uliedhom, biex ikunu jistgħu jgħixu aħjar dan il-mument ta’ talb.

Matul ir-rit, wieħed mill-ġenituri jmexxi t-talb. Ġenitur ieħor, jew wieħed mill-ulied, jaqraw is-silta mill-Bibbja.

Tajjeb li kull membru tal-familja jkollu l-fuljett tat-talb.

Bidu

Meta tinġabar il-familja, ilkoll jagħmlu s-sinjal tas-salib:
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. R/. Ammen.

Imbagħad wieħed mill-ġenituri jgħid:
Infaħħru lil Alla li jibgħat lill-anġli jagħtu aħbarijiet tajba,
hekk li permezz tagħhom sirna nafu bit-twelid tal-Messija.
R/. Imbierek Alla għal dejjem.

Il-ġenitur jintroduċi ċ-ċelebrazzjoni billi jgħid:
Inkomplu l-mixja tal-Avvent fil-familja tagħna.
Dalwaqt jasal il-Milied, u llum nixgħelu r-raba’ xemgħa.
Ejjew niftħu widnejna biex nisimgħu l-kant tal-anġli
li qed iħabbru l-miġja ta’ Ġesù.

Qari mill-Ktieb tal-profeta Isaija (52,8-9)

Ismagħha l-għajta!
L-għassiesa tiegħek għollew leħenhom,
lkoll flimkien jgħajtu bil-ferħ,
għax raw b’għajnejhom lill-Mulej  rieġa’ lura f’Sijon.
Intom, ħerbiet ta’ Ġerusalemm, għajtu lkoll bil-ferħ,
għax farraġ il-Mulej il-poplu tiegħu, feda lil Ġerusalemm.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

Responsorju
Glorja ’l Alla fil-għoli tas-sema.
R/. U paċi fl-art lill-bnedmin li hu jħobb.

Mixgħela tar-raba’ xemgħa

Xi ħadd mit-tfal jixgħel ir-raba’ xemgħa,waqt li l-membri l-oħra tal-familja jgħidu flimkien:
Din ix-xemgħa se tixgħel fid-dar,
għax Ġesù ġej dalwaqt fuq din l-art!
Żdied id-dawl, żdied il-ferħ u s-sliem,
għax Ġesù ġej biex jagħti l-ħelsien.

Il-ġenitur, wara li tinxtgħel ix-xemgħa, jgħid:

Nitolbu.
O Alla li tista’ kollox,
agħmel li l-Iben tiegħek li sar bniedem
idawwal lill-qalb tagħna, idawwal lill-familja tagħna,
biex isaltnu fostna l-ferħ u l-paċi.
Bi Kristu Sidna.
R/. Ammen.

Il-ġenitur jagħlaq ir-rit billi jgħid:
Il-Mulej Alla jberikna u jħarisna fl-imħabba tiegħu.
R/. Ammen.

O Alla, inti taf b’liema fedeltà l-poplu tiegħek qiegħed jistenna l-festa tal-Milied; agħtina, Sawwab f’ruħna, Mulej il-grazzja tiegħek, biex aħna li, bit-tħabbira ta’ l-Anġlu, għarafna li Kristu Ibnek sar bniedem, bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmien mill-imwiet. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem.

Ammen.

 

It-Tielet Ħadd tal-Avvent

It-Tielet Ħadd tal-Avvent

10/12/21

 

Ċelebrazzjoni fil-Familja tal-Mixegħla tax-Xemgħa tal-Avvent

Fid-dar, f’post xieraq, titħejja l-kuruna tal-Avvent: erba’ xemgħat f’forma ta’ ċirku, imżejnin b’xi weraq aħdar. Għalkemm mhux bilfors, tajjeb li dawn ix-xemgħat ikunu tlieta ta’ kulur vjola, u waħda ta’ kulur roża.

Kull nhar ta’ Sibt filgħaxija jew matul il-jum tal-Ħadd, meta l-familja tkun miġbura kollha d-dar, isir dan ir-rit li fih, kull darba tinxtgħel xemgħa, hekk li minn darba għal oħra, id-dawl jiżdied: dan ifisser li Ġesù, li hu d-Dawl, qiegħed dejjem joqrob. Il-ġenituri jistgħu jagħtu din it-tifsira sempliċi lil uliedhom, biex ikunu jistgħu jgħixu aħjar dan il-mument ta’ talb.

Matul ir-rit, wieħed mill-ġenituri jmexxi t-talb. Ġenitur ieħor, jew wieħed mill-ulied, jaqraw is-silta mill-Bibbja.

Tajjeb li kull membru tal-familja jkollu l-fuljett tat-talb.

Bidu

Meta tinġabar il-familja, ilkoll jagħmlu s-sinjal tas-salib:
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. R/. Ammen.

Imbagħad wieħed mill-ġenituri jgħid:

Infaħħru lil Alla li ġej biex isalva lill-ġnus kollha
u biex jagħti lid-dinja kollha l-ferħ tassew.
R/. Imbierek Alla għal dejjem.

Il-ġenitur jintroduċi ċ-ċelebrazzjoni billi jgħid:
Inkomplu l-mixja tal-Avvent fil-familja tagħna.
Imiss nixgħelu t-tielet xemgħa: ix-xemgħa tar-rgħajja u tal-ferħ.
Waqt li nħarsu lejn ir-rgħajja,
nitħejjew biex nirċievu l-aħbar ta’ ferħ kbir,
l-aħbar tat-twelid tas-Salvatur tagħna.

Qari mill-ittra ta’ San Pawl lir-Rumani (13,11-12)

Waslet is-siegħa li intom tqumu min-ngħas,
għax is-salvazzjoni tagħna hi eqreb minn meta bdejna nemmnu.
Il-lejl għoddu għadda, u qorob il-jum.
Inwarrbu mela l-għemil tad-dlam
u nilbsu l-armi tad-dawl.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

Responsorju
Il-Mulej hu fil-qrib: ma jiddawwarx.
R/. Hu jħabbar is-sliem lill-ġnus kollha.

Mixgħela tat-tielet xemgħa

Xi ħadd mit-tfal jixgħel it-tieni xemgħa, waqt li l-membri l-oħra tal-familja jgħidu flimkien:

Din ix-xemgħa se tixgħel fid-dar,
għax Ġesù ġej dalwaqt fuq din l-art!
Se nisimgħu bħar-rgħajja l-aħbar,
li Ġesù jinsab fqajjar fil-għar.

Il-ġenitur, wara li tinxtgħel ix-xemgħa, jgħid:

Nitolbu.
Alla, Missier tagħna,
qajjimna min-ngħas u għenna nkunu lesti,
biex nilqgħu l-aħbar ta’ ferħ
tat-twelid tas-Salvatur,
u ngħixu fil-hena tiegħek.
Bi Kristu Sidna.
R/. Ammen.

Il-ġenitur jagħlaq ir-rit billi jgħid:
Il-Mulej Alla jberikna u jħarisna fl-imħabba tiegħu.
R/. Ammen.

O Alla, inti taf b’liema fedeltà l-poplu tiegħek qiegħed jistenna l-festa tal-Milied; agħtina, nitolbuk, li jseħħilna naslu għall-hena bla qjies li nġarrbu fit-twelid ta’ Sidna, u li b’qalb ferħana niċċelebrawh dejjem b’solennità qaddisa. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Ammen.

 

It-Tieni Ħadd tal-Avvent

Ċelebrazzjoni fil-Familja tal-Mixegħla tax-Xemgħa tal-Avvent

Fid-dar, f’post xieraq, titħejja l-kuruna tal-Avvent: erba’ xemgħat f’forma ta’ ċirku, imżejnin b’xi weraq aħdar. Għalkemm mhux bilfors, tajjeb li dawn ix-xemgħat ikunu tlieta ta’ kulur vjola, u waħda ta’ kulur roża.

Kull nhar ta’ Sibt filgħaxija jew matul il-jum tal-Ħadd, meta l-familja tkun miġbura kollha d-dar, isir dan ir-rit li fih, kull darba tinxtgħel xemgħa, hekk li minn darba għal oħra, id-dawl jiżdied: dan ifisser li Ġesù, li hu d-Dawl, qiegħed dejjem joqrob. Il-ġenituri jistgħu jagħtu din it-tifsira sempliċi lil uliedhom, biex ikunu jistgħu jgħixu aħjar dan il-mument ta’ talb.

Matul ir-rit, wieħed mill-ġenituri jmexxi t-talb. Ġenitur ieħor, jew wieħed mill-ulied, jaqraw is-silta mill-Bibbja.

Tajjeb li kull membru tal-familja jkollu l-fuljett tat-talb.

Bidu

Meta tinġabar il-familja, ilkoll jagħmlu s-sinjal tas-salib:
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. R/. Ammen.

Imbagħad wieħed mill-ġenituri jgħid:
Infaħħru lil Alla li għażel dak li fid-dinja hu dgħajjef
u lill-belt ċkejkna ta’ Betlehem għamilha l-benniena tal-Messija.
R/. Imbierek Alla għal dejjem.

Il-ġenitur jintroduċi ċ-ċelebrazzjoni billi jgħid:
Inkomplu l-mixja tal-Avvent fil-familja tagħna.
Illum se nixgħelu t-tieni xemgħa
li se tfakkarna fil-belt ċkejkna fejn twieled is-Salvatur tagħna,
u se tgħinna naraw kif il-ħelsien li ġab Ġesù huwa għad-dinja kollha.

Qari mill-Ktieb tal-profeta Mikea (5,1)

U int, Betlehem ta’ Efrata,
ċkejkna fost il-familji ta’ Ġuda,
minnek għad joħroġli
dak li jkun prinċep f’Iżrael;
hu għandu l-bidu tiegħu mill-qedem,
sa minn dejjem ta’ dejjem.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

Responsorju
Minn Betlehem għad joħroġ ir-ragħaj ta’ Iżrael.
R/. Hu jħabbar is-sliem lill-ġnus kollha.

Mixgħela tat-tieni xemgħa

Xi ħadd mit-tfal jixgħel it-tieni xemgħa, waqt li l-membri l-oħra tal-familja jgħidu flimkien:

Din ix-xemgħa se tixgħel fid-dar,
għax Ġesù ġej dalwaqt fuq din l-art!
Fil-grotta ta’ Betlem, fis-skiet,
se jimla ’l kulħadd bil-barkiet.

Il-ġenitur, wara li tinxtgħel ix-xemgħa, jgħid:

Nitolbu.
Missier ħanin,
it-triqat tiegħek mhumiex it-triqat tagħna,
għinna nimxu warajk,
biex nilqgħu kuljum lil Ġesù,
u agħmel li kull bniedem
jirċievi s-salvazzjoni tiegħek.
Bi Kristu Sidna.
R/. Ammen.

Il-ġenitur jagħlaq ir-rit billi jgħid:
Il-Mulej Alla jberikna u jħarisna fl-imħabba tiegħu.
R/. Ammen.

O Alla ħanin li tista’ kollox, agħmel li xejn fid-dinja ma jfixkilna aħna u nħaffu biex niltaqgħu ma’ Ibnek, iżda agħtina l-għerf tas-sema biex nissieħbu mal-istess Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem.

Ammen.

Il-Liturġija tal-Kelma fi żmien l-Avvent

Il-qari ta’ matul iż-żmien tal-Avvent normalment jaqa’ f’erba’ kategoriji: l-ewwel ġimgħa t-tama, it-tieni ġimgħa l-preparazzjoni, it-tielet ġimgħa l-ferħ/paċi, u r-raba’ ġimgħa l-imħabba/l-adorazzjoni.

Fl-ewwel Ħadd tal-Avvent ser nisimgħu lill-Profera Ġeremija, li jitkellem fuq it-tama: “F’dawk il-jiem u f’dak iż-żmien intalla’ min-nisel ta’ David rimja tas-sewwa, bniedem li jagħmel il-ġustizzja u s-sewwa fil-pajjiż” (Ġer 33, 15).

Fit-tieni Ħadd tal-Avvent insibu l-ewwel qari meħud mill-ktieb tal-Profeta Baruk, fejn it-tema tal-preparazzjoni tispikka. Fl-ewwel ftit versi ta’ dan insibu miktub: “Neħħi minn fuqek, Ġerusalemm, ilbies il-vistu u n-niket tiegħek, u ilbes għal dejjem id-dija tal-glorja ta’ Alla.
Ilbes mantar il-ġustizzja ta’ Alla, qiegħed fuq rasek id-dijadema tal-glorja ta’ Alla ta’ dejjem.
Għax Alla għad juri sbuħitek lid-dinja taħt ix-xemx, Alla jsemmik għal dejjem ‘Sliem tal-Ġustizzja’ u ‘Glorja tal-Qima ta’ Alla’” (Bar 5, 1-3).

Fit-tielet Ħadd, il-Profeta Sofonija jagħmel aċċenn għall-ferħ, fejn jgħid: “Għajjat bil-ferħ ta’ qalbek, bint Sijon, Iżrael, samma’ leħnek! Infexx fl-hena u ifraħ b’qalbek kollha, bint Ġerusalemm! Neħħa l-Mulej minn fuqek is-sentenza li kellek kontrik, keċċa l-għedewwa tiegħek” (Sof 3, 14-15).

Fl-aħħar Ħadd tal-Avvent tispikka t-tema tal-imħabba, fejn il-Profeta Mikea jgħid: “U hu joqgħod jirgħa l-merħla tiegħu bil-qawwa tal-Mulej, bil-glorja ta’ isem il-Mulej, Alla tiegħu” (Mik 5, 3).

Dan il-qari għandu jgħinna fil-preparazzjoni personali tagħna għall-festa tal-miġja ta’ Sidna Ġesu’ Kristu, għaliex jerġa’ jeħodna lura u jdaħħal lilna wkoll fit-tħejjija tal-Poplu Lhudi għall-miġja tal-Messija.

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent

Ċelebrazzjoni fil-Familja tal-Mixegħla tax-Xemgħa tal-Avvent

Fid-dar, f’post xieraq, titħejja l-kuruna tal-Avvent: erba’ xemgħat f’forma ta’ ċirku, imżejnin b’xi weraq aħdar. Għalkemm mhux bilfors, tajjeb li dawn ix-xemgħat ikunu tlieta ta’ kulur vjola, u waħda ta’ kulur roża.

Kull nhar ta’ Sibt filgħaxija jew matul il-jum tal-Ħadd, meta l-familja tkun miġbura kollha d-dar, isir dan ir-rit li fih, kull darba tinxtgħel xemgħa, hekk li minn darba għal oħra, id-dawl jiżdied: dan ifisser li Ġesù, li hu d-Dawl, qiegħed dejjem joqrob. Il-ġenituri jistgħu jagħtu din it-tifsira sempliċi lil uliedhom, biex ikunu jistgħu jgħixu aħjar dan il-mument ta’ talb.

Matul ir-rit, wieħed mill-ġenituri jmexxi t-talb. Ġenitur ieħor, jew wieħed mill-ulied, jaqraw is-silta mill-Bibbja.

Tajjeb li kull membru tal-familja jkollu l-fuljett tat-talb.

Bidu
Meta tinġabar il-familja, ilkoll jagħmlu s-sinjal tas-salib:
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. R/. Ammen.

Imbagħad wieħed mill-ġenituri jgħid:
Infaħħru lil Alla li ħafna drabi ried jagħti l-ħbiberija tiegħu lill-bnedmin
u permezz tal-profeti għallimhom jistennew u jittamaw fis-salvazzjoni.
R/. Imbierek Alla għal dejjem.

Il-ġenitur jintroduċi ċ-ċelebrazzjoni billi jgħid:
Se nibdew iż-żmien tal-Avvent, anke fil-familja tagħna.
Matul dan iż-żmien il-Mulej jistedinna nħejju t-triq għal Ġesù li ġej biex jifdina.
Nixgħelu l-ewwel xemgħa li se ddawwal din il-mixja.
Din ix-xemgħa trid tfakkarna fix-xandir tal-profeti
li ħabbru bil-ferħ il-miġja ta’ Ġesù s-Salvatur,
l-Għimmanu-El, Alla magħna.

Qari mill-Ktieb tal-profeta Isaija (7,13-14)

Isimgħu, mela, dar David:
mhux biżżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin, biex issa se tkiddu lil Alla tiegħi?
Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom Sidi stess:
Araw, ix-xebba titqal u tiled iben, u ssemmih Għimmanu-el.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

Responsorju
Il-profeti kienu ħabbruh.
R/. Is-Salvatur se jitwieled mill-Verġni Marija.

Mixgħela tal-ewwel xemgħa
Xi ħadd mit-tfal jixgħel l-ewwel xemgħa,
waqt li l-membri l-oħra tal-familja jgħidu flimkien:
Din ix-xemgħa se tixgħel fid-dar,
għax Ġesù ġej dalwaqt fuq din l-art!
Il-profeti ħabbruh ilu żmien,
huwa ġej biex jagħtina l-ħelsien!

Il-ġenitur, wara li tinxtgħel ix-xemgħa, jgħid:
Nitolbu.
O Mulej, li bgħatt lill-profeti
biex iħabbru l-miġja ta’ Kristu Ibnek,
dawwal fuqna d-dija tiegħek,
sabiex, imdawlin mill-Kelma tiegħek,
nimxu lejk b’qalb ġeneruża u fidila.
Bi Kristu Sidna.

R/. Ammen.

Il-ġenitur jagħlaq ir-rit billi jgħid:
Il-Mulej Alla jberikna u jħarisna fl-imħabba tiegħu.
R/. Ammen.

O Alla li tista’ kollox, qanqal fil-fidili tiegħek ir-rieda li, bis-saħħa ta’ għemejjel tajba, joħorġu jiltaqgħu ma’ Kristu Ibnek li ġej, biex jissieħbu miegħu fil-leminija tiegħu u jistħoqqilhom jiksbu s-saltna tas-sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem.

Ammen.

Ħejju t-triq!

It-Tieni Ħadd tal-AvventSena B

Kolletta

O Alla ħanin li tista’ kollox, agħmel li xejn fid-dinja ma jfixkilna aħna u nħaffu biex niltaqgħu ma’ Ibnek, iżda agħtina l-għerf tas-sema biex nissieħbu mal-istess Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.

Ammen. 

Ħejju t-triq għall-Mulej.
Iż 40:1-5,9-11

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

“Farrġu, farrġu l-poplu tiegħi
– jgħid Alla tagħkom.
Kellmu lil qalb Ġerusalemm u għidulha
li ntemm il-jasar tagħha,
tħallset ħżunitha,
ħadet mingħand il-Mulej
darbtejn għal dnubietha kollha”.

Leħen jgħajjat:
“Ħejju t-triq għall-Mulej fid-deżert,
wittu għal Alla tagħna mogħdija fix-xagħri.
Jintradam kull wied,
u jitniżżlu l-muntanji u l-għoljiet;
kull art imħattba titwitta,
kull art imħarbta ssir maqgħad.
U tfiġġ il-glorja tal-Mulej,
u l-bnedmin jarawha lkoll f’daqqa,
għax fomm il-Mulej tkellem”.

Itla’ fuq il-muntanja għolja,
int li ġġib il-bxara t-tajba lil Sijon;
għolli leħnek bil-qawwa kollha,
int li tagħti l-aħbar it-tajba lil Ġerusalemm;
għajjat, la tibżax.

Għid lill-ibliet ta’ Ġuda:
“Hawn hu Alla tagħkom!
Hawn hu Sidi l-Mulej, li ġej bil-qawwa,
u jaħkem bil-qawwa ta’ driegħu.
Hawn hu bi ħlasu miegħu,
u r-rebħa tiegħu quddiemu.
Bħal ragħaj li jirgħa l-merħla tiegħu;
bi driegħu jiġmagħha,
u l-ħrief fi ħdanu jerfagħhom;
u n-nagħaġ ireddgħu bil-mod imexxihom”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm 84 (85):8-9ab,10-14

R/. (8): Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek,
u s-salvazzjoni tiegħek agħtina.

Ħa nisma’ xi jgħid Alla;
il-Mulej is-sliem ixandar,
għall-poplu u l-ħbieb tiegħu.
Qrib hi tassew is-salvazzjoni tiegħu
għal dawk li jibżgħu minnu,
biex jgħammar is-sebħ f’artna. R/.

It-tjieba u l-fedeltà jiltaqgħu,
il-ġustizzja u s-sliem jitbewsu.
Il-fedeltà mill-art tinbet,
u l-ġustizzja mis-sema tixref. R/.

Il-Mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu,
u artna tagħti l-frott tagħha.
Il-ġustizzja quddiemu timxi,
u s-sliem fuq il-passi tiegħu. R/.

Nistennew li jiġu smewwiet ġodda u art ġdida.
2 Piet 3:8-14

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pietru Appostlu

Ħuti għeżież, dan għandkom tkunu tafu: li quddiem il-Mulej jum wieħed hu bħal elf sena, u elf sena bħal jum wieħed. Mhux għax jiddawwar il-Mulej li jtemm il-wegħdiet tiegħu, kif jaħsbu xi wħud, imma qiegħed jistabar bikom għax ma jridx li xi ħadd jintilef, imma, li kulħadd jersaq għall-indiema.

Jasal, tabilħaqq, Jum il-Mulej bħal ħalliel; jintemmu mbagħad is-smewwiet bi ħsejjes kbar, jinħallu bin-nar l-elementi tad-dinja, u l-art b’kulma fiha tkun maħruqa min-nar.

Ladarba hekk kollox għandu jintemm, araw daqsxejn kif għandkom iġġibu ruħkom, kemm għandha tkun qaddisa u tajba ħajjitkom, waqt li tistennew b’ħerqa kbira l-miġja tal-Jum ta’ Alla. Hu minħabba f’dan il-Jum li s-smewwiet jinħarqu u jinħallu, u l-elementi tad-dinja jinqerdu bin-nar. Imma aħna, skont il-wegħda tiegħu, nistennew smewwiet ġodda u art ġdida, li fihom tgħammar il-ġustizzja.

Għalhekk, ħuti għeżież, waqt li nistennew dan kollu, qisu li jsibkom fis-sliem, bla tebgħa u bla dnub.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Lq 3:4,6

Hallelujah. R/. Hallelujah
Ħejju t-triq tal-Mulej,
iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu:
u l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta’ Alla.
R/. Hallelujah

Ħejju t-triq tal-Mulej, iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu.
Mk 1:1-8

Bidu tal-Evanġelju skont San Mark

Il-bidu tal-Evanġelju ta’ Ġesù Kristu, l-Iben ta’ Alla. Bħalma hu miktub fil-ktieb ta’ Iżaija l-profeta: “Ara, jien nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek. Leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert: Ħejju t-triq tal-Mulej, iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu”.

Hekk Ġwanni deher jgħammed fid-deżert u jxandar magħmudija ta’ ndiema għall-maħfra tad-dnubiet. U kienet tmur għandu l-Lhudija kollha u n-nies kollha ta’ Ġerusalemm, jitgħammdu minnu fix-xmara Ġordan waqt li jistqarru dnubiethom.

Ġwanni kien jilbes libsa tax-xagħar tal-ġemel, bi ħżiem tal-ġild madwar qaddu, u kien jiekol ġradijiet u għasel selvaġġ. U kien ixandar u jgħid: “Ġej warajja min hu aqwa minni, li jien ma jistħoqqlix nitbaxxa quddiemu u nħoll il-qfieli tal-qorq tiegħu. Jien għammidtkom bl-ilma, iżda huwa jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek, Kristu.


Riflessjoni

F’dan it-Tieni Ħadd tal-Avvent, il-Knisja tħabbrilna: “Il-Bidu tal-Evanġelju ta’ Ġesù Kristu, l-Iben ta’ Alla” (v. 1). Tajjeb għalhekk nieqfu ftit u nirriflettu: xi tfisser għalina din l-aħbar tajba ta’ Ġesù Kristu? Xi jfisser għalina li Alla jħobbna tant li bagħtilna ’l Ibnu l-għażiż biex itemm il-jasar tagħna u jagħtina l-ħajja bil-kotra?  

L-Evanġelju jkompli billi jlaqqagħna ma’ Ġwanni l-Battista, l-aħħar u l-akbar profeta, mibgħut minn Alla biex iħejji qlub il-poplu għall-miġja tal-Mulej. Ġwanni kien iħeġġeġ lin-nies biex jindmu u jibdlu ħajjithom. Il-poplu kellu għatx kbir għal messaġġ ta’ tama, għal dak li jagħtih sens u skop fil-ħajja, għal dak li hu essenzjali. Il-poplu, tant kien għatxan għal Alla, li għand Ġwanni kienet tmur “il-Lhudija kollha u n-nies kollha ta’ Ġerusalemm” (v. 5).  

Wieħed jista’ jistaqsi: imma x’raw in-nies fi Ġwanni biex kienu jmorru bi ħġarhom, jitgħammdu minnu fix-xmara Ġordan waqt li jistqarru dnubiethom? Kif ngħidu, l-eżempju jkaxkar, u Ġwanni kien jiġbed lin-nies warajh bix-xhieda ta’ ħajtu. L-Evanġelista jgħidilna li Ġwanni kien jgħix ħajja sempliċi, fis-solitudni tad-deżert, fejn wieħed jiġi mġarrab, ippruvat, u ppurifikat. Fis-skiet tad-deżert, maqtugħ mill-ispirtu tad-dinja u mid-distrazzjonijiet li toffri, Ġwanni kien dispost li jisma’ leħen il-Mulej u jilqa’ l-missjoni profetika. Bir-relazzjoni profonda li kellu ma’ Alla, u bi spirtu ta’ umiltà, Ġwanni seta’ jagħraf li hu kien biss strument magħżul minn Alla, dak il-leħen jgħajjat fid-deżert biex iħejji qlub il-bnedmin biex jilqgħu lil Ġesù Kristu, il-veru Salvatur.   Illum ukoll, fid-dinja li qed ngħixu fiha, hawn għatx kbir għal messaġġ ta’ tama, għal sens u skop fil-ħajja, għall-ferħ ġenwin, għall-paċi, u għall-ħajja dejjiema li jagħtina biss il-Mulej Ġesù. Ejjew nimpenjaw ruħna matul dan l-Avvent biex bħal Ġwanni aħna wkoll nilqgħu l-missjoni profetika li tagħtina l-Magħmudija billi nisimgħu l-Kelma ta’ Alla, inxandruha, u nagħtu xhieda tagħha fid-dinja. Nitolbu lill-Mulej jagħtina l-grazzja li nkunu dak il-leħen jgħajjat fid-deżert, sabiex bix-xhieda tagħna rressqu oħrajn lejn il-Mulej Ġesù u nagħtuhom l-isbaħ rigal dan il-Milied.  

Talba

Niftaħ fommi biex inxandar kliem l-għerf;  

nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija mill-qedem.  

Dak li smajna u tgħallimna,  

dak li qalulna missirijietna,  

aħna ma naħbuhx lil uliedhom,  

iżda nxandruh lin-nisel ta’ warajhom:  

tifħir il-Mulej u l-qawwa tiegħu,  

u l-għeġubijiet li għamel.

(Salm 78, 2-4)