Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent

Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent

17/12/21

 

Ċelebrazzjoni fil-Familja tal-Mixegħla tax-Xemgħa tal-Avvent

Fid-dar, f’post xieraq, titħejja l-kuruna tal-Avvent: erba’ xemgħat f’forma ta’ ċirku, imżejnin b’xi weraq aħdar. Għalkemm mhux bilfors, tajjeb li dawn ix-xemgħat ikunu tlieta ta’ kulur vjola, u waħda ta’ kulur roża.

Kull nhar ta’ Sibt filgħaxija jew matul il-jum tal-Ħadd, meta l-familja tkun miġbura kollha d-dar, isir dan ir-rit li fih, kull darba tinxtgħel xemgħa, hekk li minn darba għal oħra, id-dawl jiżdied: dan ifisser li Ġesù, li hu d-Dawl, qiegħed dejjem joqrob. Il-ġenituri jistgħu jagħtu din it-tifsira sempliċi lil uliedhom, biex ikunu jistgħu jgħixu aħjar dan il-mument ta’ talb.

Matul ir-rit, wieħed mill-ġenituri jmexxi t-talb. Ġenitur ieħor, jew wieħed mill-ulied, jaqraw is-silta mill-Bibbja.

Tajjeb li kull membru tal-familja jkollu l-fuljett tat-talb.

Bidu

Meta tinġabar il-familja, ilkoll jagħmlu s-sinjal tas-salib:
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. R/. Ammen.

Imbagħad wieħed mill-ġenituri jgħid:
Infaħħru lil Alla li jibgħat lill-anġli jagħtu aħbarijiet tajba,
hekk li permezz tagħhom sirna nafu bit-twelid tal-Messija.
R/. Imbierek Alla għal dejjem.

Il-ġenitur jintroduċi ċ-ċelebrazzjoni billi jgħid:
Inkomplu l-mixja tal-Avvent fil-familja tagħna.
Dalwaqt jasal il-Milied, u llum nixgħelu r-raba’ xemgħa.
Ejjew niftħu widnejna biex nisimgħu l-kant tal-anġli
li qed iħabbru l-miġja ta’ Ġesù.

Qari mill-Ktieb tal-profeta Isaija (52,8-9)

Ismagħha l-għajta!
L-għassiesa tiegħek għollew leħenhom,
lkoll flimkien jgħajtu bil-ferħ,
għax raw b’għajnejhom lill-Mulej  rieġa’ lura f’Sijon.
Intom, ħerbiet ta’ Ġerusalemm, għajtu lkoll bil-ferħ,
għax farraġ il-Mulej il-poplu tiegħu, feda lil Ġerusalemm.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

Responsorju
Glorja ’l Alla fil-għoli tas-sema.
R/. U paċi fl-art lill-bnedmin li hu jħobb.

Mixgħela tar-raba’ xemgħa

Xi ħadd mit-tfal jixgħel ir-raba’ xemgħa,waqt li l-membri l-oħra tal-familja jgħidu flimkien:
Din ix-xemgħa se tixgħel fid-dar,
għax Ġesù ġej dalwaqt fuq din l-art!
Żdied id-dawl, żdied il-ferħ u s-sliem,
għax Ġesù ġej biex jagħti l-ħelsien.

Il-ġenitur, wara li tinxtgħel ix-xemgħa, jgħid:

Nitolbu.
O Alla li tista’ kollox,
agħmel li l-Iben tiegħek li sar bniedem
idawwal lill-qalb tagħna, idawwal lill-familja tagħna,
biex isaltnu fostna l-ferħ u l-paċi.
Bi Kristu Sidna.
R/. Ammen.

Il-ġenitur jagħlaq ir-rit billi jgħid:
Il-Mulej Alla jberikna u jħarisna fl-imħabba tiegħu.
R/. Ammen.

O Alla, inti taf b’liema fedeltà l-poplu tiegħek qiegħed jistenna l-festa tal-Milied; agħtina, Sawwab f’ruħna, Mulej il-grazzja tiegħek, biex aħna li, bit-tħabbira ta’ l-Anġlu, għarafna li Kristu Ibnek sar bniedem, bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmien mill-imwiet. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem.

Ammen.

 

It-Tielet Ħadd tal-Avvent

It-Tielet Ħadd tal-Avvent

10/12/21

 

Ċelebrazzjoni fil-Familja tal-Mixegħla tax-Xemgħa tal-Avvent

Fid-dar, f’post xieraq, titħejja l-kuruna tal-Avvent: erba’ xemgħat f’forma ta’ ċirku, imżejnin b’xi weraq aħdar. Għalkemm mhux bilfors, tajjeb li dawn ix-xemgħat ikunu tlieta ta’ kulur vjola, u waħda ta’ kulur roża.

Kull nhar ta’ Sibt filgħaxija jew matul il-jum tal-Ħadd, meta l-familja tkun miġbura kollha d-dar, isir dan ir-rit li fih, kull darba tinxtgħel xemgħa, hekk li minn darba għal oħra, id-dawl jiżdied: dan ifisser li Ġesù, li hu d-Dawl, qiegħed dejjem joqrob. Il-ġenituri jistgħu jagħtu din it-tifsira sempliċi lil uliedhom, biex ikunu jistgħu jgħixu aħjar dan il-mument ta’ talb.

Matul ir-rit, wieħed mill-ġenituri jmexxi t-talb. Ġenitur ieħor, jew wieħed mill-ulied, jaqraw is-silta mill-Bibbja.

Tajjeb li kull membru tal-familja jkollu l-fuljett tat-talb.

Bidu

Meta tinġabar il-familja, ilkoll jagħmlu s-sinjal tas-salib:
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. R/. Ammen.

Imbagħad wieħed mill-ġenituri jgħid:

Infaħħru lil Alla li ġej biex isalva lill-ġnus kollha
u biex jagħti lid-dinja kollha l-ferħ tassew.
R/. Imbierek Alla għal dejjem.

Il-ġenitur jintroduċi ċ-ċelebrazzjoni billi jgħid:
Inkomplu l-mixja tal-Avvent fil-familja tagħna.
Imiss nixgħelu t-tielet xemgħa: ix-xemgħa tar-rgħajja u tal-ferħ.
Waqt li nħarsu lejn ir-rgħajja,
nitħejjew biex nirċievu l-aħbar ta’ ferħ kbir,
l-aħbar tat-twelid tas-Salvatur tagħna.

Qari mill-ittra ta’ San Pawl lir-Rumani (13,11-12)

Waslet is-siegħa li intom tqumu min-ngħas,
għax is-salvazzjoni tagħna hi eqreb minn meta bdejna nemmnu.
Il-lejl għoddu għadda, u qorob il-jum.
Inwarrbu mela l-għemil tad-dlam
u nilbsu l-armi tad-dawl.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

Responsorju
Il-Mulej hu fil-qrib: ma jiddawwarx.
R/. Hu jħabbar is-sliem lill-ġnus kollha.

Mixgħela tat-tielet xemgħa

Xi ħadd mit-tfal jixgħel it-tieni xemgħa, waqt li l-membri l-oħra tal-familja jgħidu flimkien:

Din ix-xemgħa se tixgħel fid-dar,
għax Ġesù ġej dalwaqt fuq din l-art!
Se nisimgħu bħar-rgħajja l-aħbar,
li Ġesù jinsab fqajjar fil-għar.

Il-ġenitur, wara li tinxtgħel ix-xemgħa, jgħid:

Nitolbu.
Alla, Missier tagħna,
qajjimna min-ngħas u għenna nkunu lesti,
biex nilqgħu l-aħbar ta’ ferħ
tat-twelid tas-Salvatur,
u ngħixu fil-hena tiegħek.
Bi Kristu Sidna.
R/. Ammen.

Il-ġenitur jagħlaq ir-rit billi jgħid:
Il-Mulej Alla jberikna u jħarisna fl-imħabba tiegħu.
R/. Ammen.

O Alla, inti taf b’liema fedeltà l-poplu tiegħek qiegħed jistenna l-festa tal-Milied; agħtina, nitolbuk, li jseħħilna naslu għall-hena bla qjies li nġarrbu fit-twelid ta’ Sidna, u li b’qalb ferħana niċċelebrawh dejjem b’solennità qaddisa. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Ammen.

 

It-Tieni Ħadd tal-Avvent

Ċelebrazzjoni fil-Familja tal-Mixegħla tax-Xemgħa tal-Avvent

Fid-dar, f’post xieraq, titħejja l-kuruna tal-Avvent: erba’ xemgħat f’forma ta’ ċirku, imżejnin b’xi weraq aħdar. Għalkemm mhux bilfors, tajjeb li dawn ix-xemgħat ikunu tlieta ta’ kulur vjola, u waħda ta’ kulur roża.

Kull nhar ta’ Sibt filgħaxija jew matul il-jum tal-Ħadd, meta l-familja tkun miġbura kollha d-dar, isir dan ir-rit li fih, kull darba tinxtgħel xemgħa, hekk li minn darba għal oħra, id-dawl jiżdied: dan ifisser li Ġesù, li hu d-Dawl, qiegħed dejjem joqrob. Il-ġenituri jistgħu jagħtu din it-tifsira sempliċi lil uliedhom, biex ikunu jistgħu jgħixu aħjar dan il-mument ta’ talb.

Matul ir-rit, wieħed mill-ġenituri jmexxi t-talb. Ġenitur ieħor, jew wieħed mill-ulied, jaqraw is-silta mill-Bibbja.

Tajjeb li kull membru tal-familja jkollu l-fuljett tat-talb.

Bidu

Meta tinġabar il-familja, ilkoll jagħmlu s-sinjal tas-salib:
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. R/. Ammen.

Imbagħad wieħed mill-ġenituri jgħid:
Infaħħru lil Alla li għażel dak li fid-dinja hu dgħajjef
u lill-belt ċkejkna ta’ Betlehem għamilha l-benniena tal-Messija.
R/. Imbierek Alla għal dejjem.

Il-ġenitur jintroduċi ċ-ċelebrazzjoni billi jgħid:
Inkomplu l-mixja tal-Avvent fil-familja tagħna.
Illum se nixgħelu t-tieni xemgħa
li se tfakkarna fil-belt ċkejkna fejn twieled is-Salvatur tagħna,
u se tgħinna naraw kif il-ħelsien li ġab Ġesù huwa għad-dinja kollha.

Qari mill-Ktieb tal-profeta Mikea (5,1)

U int, Betlehem ta’ Efrata,
ċkejkna fost il-familji ta’ Ġuda,
minnek għad joħroġli
dak li jkun prinċep f’Iżrael;
hu għandu l-bidu tiegħu mill-qedem,
sa minn dejjem ta’ dejjem.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

Responsorju
Minn Betlehem għad joħroġ ir-ragħaj ta’ Iżrael.
R/. Hu jħabbar is-sliem lill-ġnus kollha.

Mixgħela tat-tieni xemgħa

Xi ħadd mit-tfal jixgħel it-tieni xemgħa, waqt li l-membri l-oħra tal-familja jgħidu flimkien:

Din ix-xemgħa se tixgħel fid-dar,
għax Ġesù ġej dalwaqt fuq din l-art!
Fil-grotta ta’ Betlem, fis-skiet,
se jimla ’l kulħadd bil-barkiet.

Il-ġenitur, wara li tinxtgħel ix-xemgħa, jgħid:

Nitolbu.
Missier ħanin,
it-triqat tiegħek mhumiex it-triqat tagħna,
għinna nimxu warajk,
biex nilqgħu kuljum lil Ġesù,
u agħmel li kull bniedem
jirċievi s-salvazzjoni tiegħek.
Bi Kristu Sidna.
R/. Ammen.

Il-ġenitur jagħlaq ir-rit billi jgħid:
Il-Mulej Alla jberikna u jħarisna fl-imħabba tiegħu.
R/. Ammen.

O Alla ħanin li tista’ kollox, agħmel li xejn fid-dinja ma jfixkilna aħna u nħaffu biex niltaqgħu ma’ Ibnek, iżda agħtina l-għerf tas-sema biex nissieħbu mal-istess Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem.

Ammen.

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent

Ċelebrazzjoni fil-Familja tal-Mixegħla tax-Xemgħa tal-Avvent

Fid-dar, f’post xieraq, titħejja l-kuruna tal-Avvent: erba’ xemgħat f’forma ta’ ċirku, imżejnin b’xi weraq aħdar. Għalkemm mhux bilfors, tajjeb li dawn ix-xemgħat ikunu tlieta ta’ kulur vjola, u waħda ta’ kulur roża.

Kull nhar ta’ Sibt filgħaxija jew matul il-jum tal-Ħadd, meta l-familja tkun miġbura kollha d-dar, isir dan ir-rit li fih, kull darba tinxtgħel xemgħa, hekk li minn darba għal oħra, id-dawl jiżdied: dan ifisser li Ġesù, li hu d-Dawl, qiegħed dejjem joqrob. Il-ġenituri jistgħu jagħtu din it-tifsira sempliċi lil uliedhom, biex ikunu jistgħu jgħixu aħjar dan il-mument ta’ talb.

Matul ir-rit, wieħed mill-ġenituri jmexxi t-talb. Ġenitur ieħor, jew wieħed mill-ulied, jaqraw is-silta mill-Bibbja.

Tajjeb li kull membru tal-familja jkollu l-fuljett tat-talb.

Bidu
Meta tinġabar il-familja, ilkoll jagħmlu s-sinjal tas-salib:
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. R/. Ammen.

Imbagħad wieħed mill-ġenituri jgħid:
Infaħħru lil Alla li ħafna drabi ried jagħti l-ħbiberija tiegħu lill-bnedmin
u permezz tal-profeti għallimhom jistennew u jittamaw fis-salvazzjoni.
R/. Imbierek Alla għal dejjem.

Il-ġenitur jintroduċi ċ-ċelebrazzjoni billi jgħid:
Se nibdew iż-żmien tal-Avvent, anke fil-familja tagħna.
Matul dan iż-żmien il-Mulej jistedinna nħejju t-triq għal Ġesù li ġej biex jifdina.
Nixgħelu l-ewwel xemgħa li se ddawwal din il-mixja.
Din ix-xemgħa trid tfakkarna fix-xandir tal-profeti
li ħabbru bil-ferħ il-miġja ta’ Ġesù s-Salvatur,
l-Għimmanu-El, Alla magħna.

Qari mill-Ktieb tal-profeta Isaija (7,13-14)

Isimgħu, mela, dar David:
mhux biżżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin, biex issa se tkiddu lil Alla tiegħi?
Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom Sidi stess:
Araw, ix-xebba titqal u tiled iben, u ssemmih Għimmanu-el.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

Responsorju
Il-profeti kienu ħabbruh.
R/. Is-Salvatur se jitwieled mill-Verġni Marija.

Mixgħela tal-ewwel xemgħa
Xi ħadd mit-tfal jixgħel l-ewwel xemgħa,
waqt li l-membri l-oħra tal-familja jgħidu flimkien:
Din ix-xemgħa se tixgħel fid-dar,
għax Ġesù ġej dalwaqt fuq din l-art!
Il-profeti ħabbruh ilu żmien,
huwa ġej biex jagħtina l-ħelsien!

Il-ġenitur, wara li tinxtgħel ix-xemgħa, jgħid:
Nitolbu.
O Mulej, li bgħatt lill-profeti
biex iħabbru l-miġja ta’ Kristu Ibnek,
dawwal fuqna d-dija tiegħek,
sabiex, imdawlin mill-Kelma tiegħek,
nimxu lejk b’qalb ġeneruża u fidila.
Bi Kristu Sidna.

R/. Ammen.

Il-ġenitur jagħlaq ir-rit billi jgħid:
Il-Mulej Alla jberikna u jħarisna fl-imħabba tiegħu.
R/. Ammen.

O Alla li tista’ kollox, qanqal fil-fidili tiegħek ir-rieda li, bis-saħħa ta’ għemejjel tajba, joħorġu jiltaqgħu ma’ Kristu Ibnek li ġej, biex jissieħbu miegħu fil-leminija tiegħu u jistħoqqilhom jiksbu s-saltna tas-sema. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem.

Ammen.

Kristu d-Dawl tad-Dinja

It-Tielet Ħadd Matul is-Sena A

Kolletta

O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, mexxi l-għemil tagħna skont ir-rieda tiegħek, biex, f’isem Ibnek l-għażiż, inkattru l-għemejjel tajba tagħna. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Ammen.

Fil-Galilja tal-ġnus, il-poplu ra dawl kbir.
Iż 9, 1-4

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija

1Il-poplu li kien miexi fid-dlam
ra dawl kbir;
in-nies li joqogħdu f’art id-dlam
dawl idda fuqhom.
2Int kattart il-ġens,
kabbart l-hena;
huma ferħu quddiemek,
bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad,
bħalma jifirħu fi qsim il-priża.
3Għax il-madmad li kien itaqqlu,
u l-ħatar ta’ fuq spallejh,
u l-bastun tal-argużin,
int kissirthom bħal f’jum Midjan.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm 26

R/. Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi

Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi,
minn min għandi nibża’?
Il-Mulej hu l-kenn tiegħi,
quddiem min għandi nitwerwer? R/.

Ħaġa waħda tlabt lill-Mulej, lilha nfittex:
li ngħammar f’dar il-Mulej
il-jiem kollha ta’ ħajti,
biex nitgħaxxaq bil-ħlewwa tal-Mulej
unkabbar fit-tempju tiegħu. R/.

Nemmen li għad nara t-tjieba tal-Mulej
f’art il-ħajjin.
Ittama fil-Mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek,
ittama fil-Mulej. R/.

Aqblu lkoll bejnietkom, biex ma jkunx hemm firdiet fostkom
1 Kor 1, 10-13,17

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin

10Nitlobkom, l-aħwa, f’isem Sidna Ġesù Kristu, biex tkunu taqblu fi kliemkom u ma jkunx hemm firdiet fostkom. Kunu magħqudin kif imiss, ħsieb wieħed u fehma waħda.11L-aħwa, in-nies ta’ Kloji qaluli fuqkom li fostkom hemm it-tilwim: 12irrid ngħid jien, li kull wieħed minnkom qiegħed jgħid, “Jiena ta’ Pawlu,” “U jiena ta’ Apollo,” “U jiena ta’ Kefa,” “U jiena ta’ Kristu.”13Jaqaw Kristu mifrud? Forsi Pawlu kien li ssallab għalikom jew f’isem Pawlu tgħammidtu? 14Niżżi ħajr lil Alla li ma għammidt lil ħadd, ħlief lil Krispu u lil Gaju,15sabiex ħadd ma jgħid li tgħammidtu f’ismi. 16Għammidt ukoll lill-familja ta’ Stefanas; mill-bqija ma nafx li għammidt lil ħaddieħor.17Kristu ma bagħatnix biex ngħammed iżda biex inxandar l-Evanġelju, mhux bi kliem l-għerf sabiex ma jiġix fix-xejn is-salib ta’ Kristu.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju
ara Mt 4,23

Hallelujah. R/. Hallelujah.
Ġesù xandar il-Bxara t-Tajba tas-Saltna,
u fejjaq kull xorta ta’ mard fil-poplu.
R. Hallelujah.

Ġie f’Kafaranhum, biex iseħħ dak li kien intqal mill-profeta Isaija.
Mt 4, 12-23

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

12Meta Ġesù sama’ li kienu arrestaw lil Ġwanni, warrab lejn il-Galilija. 13Telaq minn Nazaret u mar joqgħod Kafarnahum, qrib il-baħar, fl-inħawi ta’ Żebulun u Naftali, 14biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Isaija, meta qal,

15‘Art ta’ Żebulun, u art ta’ Naftali,
it-triq tal-baħar, art ’il hemm
mill-Ġordan, Galilija tal-ġnus!
16Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam
ra dawl kbir;
dawk li kienu f’art u dell il-mewt
idda dawl għalihom.’
17Minn dak iż-żmien Ġesù beda jxandar u jgħid: “Indmu għax is-Saltna tas-Smewwiet waslet.”

18Huwa u jdur ma’ xatt il-baħar tal-Galilija lemaħ żewġt aħwa, Xmun jgħidulu Pietru, u ħuh Indrì, qegħdin jixħtu x-xbiek fil-baħar, għax kienu sajjieda. 19U qalilhom: “Ejjew warajja, u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin.” 20U minnufih telqu x-xbiek, u marru warajh.

21Wara li mexa minn hemm ra żewġt aħwa oħra, Ġakbu ta’ Żebedew u ħuh Ġwanni, qegħdin fid-dgħajsa ma’ missierhom Żebedew isewwu x-xbiek tagħhom, u sejħilhom. 22Minnufih telqu d-dgħajsa u lil missierhom, u marru warajh. 23U dar il-Galilija kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom, ixandar l-Evanġelju tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta’ mard u dgħufija fost il-poplu.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek, Kristu.

Riflessjoni

“Indmu, għax is-Saltna tas-Smewwiet waslet” (Mt 3, 2). Din is-sejħa għadha tidwi f’widnejna minn żmien l-Avvent: is-sejħa li għamlilna Ġwanni l-Battista, il-mibgħut minn Alla biex iħejji l-qlub għatxana għall-Messija. Issa kien wasal iż-żmien biex Ġesù nnifsu jibda l-ministeru pubbliku tiegħu. Ġesù jitlaq minn Nazaret fejn kien trabba u jmur f’art “’il hemm mill-Ġordan, Galilija tal-ġnus” (v. 15), art imsejħa tad-dlam billi fiha kienu daħlu bosta pagani. Hekk kien qal il-profeta Isaija, “Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir” (Is 9, 1). Ġesù, id-dawl li ġie biex idawwal il-ġnus, jibda l-ministeru tiegħu bl-istess sejħa ta’ Ġwanni, “Indmu, għax is-Saltna tas-Smewwiet waslet” (v. 17).

Ġesù dejjem jieħu l-ewwel pass biex isibna fejn aħna, fid-dlamijiet tal-ħajja tagħna, fid-dnub tagħna, fin-nuqqas ta’ ħila, fil-qtigħ ta’ qalb: “Indmu, għax is-Saltna tas-Smewwiet waslet” (v.17). Jiena hawn magħkom jgħidilna l-Mulej, iżda jeħtieġ li tindmu, li ddawru r-rotta, li tbiddlu l-mod ta’ kif taħsbu u kif iġġibu ruħkom. Illum il-Mulej Ġesù qed jgħid lilna wkoll: “Indmu” u ħalluni nsaltan fi qlubkom. X’se tkun it-tweġiba tagħna?

Fil-Galilija, Ġesù mhux biss ħabbar li s-Saltna tas-Smewwiet waslet u sejjaħ għall-indiema, iżda beda jsejjaħ dixxipli għal warajh sabiex jagħmilhom “sajjieda tal-bnedmin” biex jgħinuh fil-missjoni tiegħu. Għas-sejħa tal-Mulej Ġesù, Pietru u ħuh Indrì telqu x-xbiek minnufih u marru warajh. Imbagħad sejjaħ lil Ġakbu ta’ Żebedew u ħuh Ġwanni li huma wkoll telqu d-dgħajsa ta’ missierhom minnufih u marru warajh. Lil dawn l-erba’ sajjieda, Ġesù sejħilhom għal warajh waqt li kienu għaddejjin bil-ġurnata tax-xogħol tagħhom.

Hekk għandu ħabta jkellimna l-Mulej: waqt li nkunu għaddejjin bit-taħbit tal-ħajja ta’ kuljum. Imma jeħtieġ li nkunu attenti għas-sejħiet li jagħmlilna. Nistgħu nsibu ruħna aljenati b’elf ħaġa li jkollna fuq l-aġenda tal-jum u lanqas biss nintebħu li l-Mulej għadda u sejħilna. Xi drabi oħra, nisimgħu s-sejħa imma ninqabdu fix-xbiek li jxekkilna milli nagħmlu l-ewwel pass. Illum il-Mulej Ġesù qed isejħilna biex inkunu Nsara tassew. Nitolbuh jagħtina l-grazzja li nagħrfu minn liema rbit jeħtieġ ninħelsu biex immorru warajh b’qalb kuraġġuża u ġeneruża bħalma għamlu l-ewwel dixxipli u dawk kollha li matul is-snin għaddewlna l-fidi.

Talba

Oħloq fija qalb safja, o Alla,

u spirtu qawwi ġedded fija.

La twarrabnix minn quddiemek;

tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Roddli l-hena tas-salvazzjoni tiegħek,

u bi spirtu qalbieni wettaqni.

Lill-midinbin ngħallem triqatek,

u l-ħatjin lejk jerġgħu lura.

(Salm 51, 12-15)